Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022

Gösterim: 1514

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

     Ziyaretçimiz olarak sizlerin ilgili kişi sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

 

Veri Sorumlusu Hakkında

     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (bundan böyle ‘’ÜNİVERSİTE’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. 

 

İşlenecek Kişisel Verileriniz

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı;

Ziyaretçi Süreci

Kimlik Verisi (Ad/Soyad, TCKN)

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (Ziyaret Edilen Kişi/Birim Bilgisi, Giriş-Çıkış Tarih ve Saat Bilgisi, CCTV Kamera Kaydı)

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

     Ziyaretçi statünüz kapsamında; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin yapılması; Yerleşkemizdeki binalar, ofisler ve benzeri diğer çalışma alanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla demirbaşların ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini yerleşkemiz içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, ziyaretçi bekleme salonu, güvenlik kulübesi ve kampüs alanlarında CCTV kamera kaydı yapılması, kayıt işleminin üniversite güvenliği tarafından denetlenmesi; Acil durum yönetim süreçlerinin oluşturulması ve takibinin yapılması; Üniversitenin tabi olduğu mevzuat ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı başta olmak üzere  tüm hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi; Suç ya da hukuka ayrılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi; Misafirlerimizin kullanımına sunduğumuz Wi-fi altyapısının hizmet almanız durumunda ilgili mevzuat yükümlülüklerinin nedeniyle iz (log) kayıtlarının tutulması, network güvenliğinin sağlanması; Güvenlik ve internet kullanımı ile ilgili koşullar gibi ilgili mevzuat ve üniversite politikalarına uyumun sağlanması; Ziyaretinize ilişkin talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi; Hukuki bir anlaşmazlıkta dava süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

     Kişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak toplanan kişisel verilerin depolama amacıyla yurtiçinde bulunan bir sunucuya depolanması yahut ilgili eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bir ihtilafa dayalı olarak bir idari ya da cezai soruşturma başlatılması yahut dava açılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi gösterilebilir. Bu çerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel verileriniz;
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması yahut kanuni ya da hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili mevzuatlar gereği adli makamlar yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişiler ile veya ilgili kolluk kuvvetlerine veya hukuksal süreçlerimizi yürüten anlaşmalı olduğumuz avukatlarımıza
aktarılabilecektir. 
Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız. 
 

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

     Üniversiteyi ziyarete geldiğinizde, kişisel verileriniz güvenlik görevlisi tarafından verdiğiniz bilgiler doğrultusunda ziyaretçi formu doldurulması, güvenlik kameraları aracılığıyla görsel verileriniz, misafirlerimize sunduğumuz wi-fi internet altyapısını kullanmanız durumunda Internet Erişim Kayıt Log'ları (Şirket ağı üzerinden internete erişen ziyaretçiler için), IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, sistem ve uygulama kullanıcı hesap bilgileri (Ziyaretçilerin kullanıcı adları, e-posta hesapları, son login tarihleri, IP bilgileri vb. ziyaretçi kişi bilgisinin toplanması gibi otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanacaktır.


     6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 5/2-a)“Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,  ç)“Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi”, e)‘’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’, f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

 

İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

     Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) haklarınız bulunmaktadır.


     Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile bu haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.bandirma.edu.tr internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘‘Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Yeni Mahalle Şehit Astsubay Mustafa Soner Varlık Caddesi No:77 PK:10200 Bandırma / BALIKESİR’’ adresine (İletişim Numarası 0 226 717 01 17) kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da kvkk@bandirma.edu.tr e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu bandirmaonyedieylul@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için www.bandirma.edu.tr internet adresimizde yer alan ‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.


Saygılarımızla,


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi